CH
编号 捐款单位 捐款金额 捐赠时间 捐款渠道
1 匿名 ¥ 10.00 2021-05-15 微信
2 匿名 ¥ 50.00 2021-05-15 微信
3 匿名 ¥ 4.00 2021-05-15 微信
4 匿名 ¥ 5.00 2021-05-15 微信
5 梁兴利 ¥ 4.00 2021-05-15 微信
6 韩霞 ¥ 10.00 2021-05-15 微信
7 张利民 ¥ 10.00 2021-05-14 微信
8 为儿童读不起书的学生捐款 ¥ 30.00 2021-05-14 微信
9 ¥ 8.00 2021-05-14 微信
10 生命财商教育平台(四川十二点钟文化传播有限公司) ¥ 426.33 2021-05-14 微信
11 匿名 ¥ 20.00 2021-05-14 微信
12 张作辉 ¥ 30.00 2021-05-14 微信
13 上善若水 ¥ 5.00 2021-05-14 微信
14 严生 ¥ 30.00 2021-05-14 微信
15 匿名 ¥ 4.00 2021-05-14 微信